چهارشنبه 26 تیر 1398

جابجایی، نصب و استقرار سه دستگاه دیزل ژنراتور

مشتری

بانک کشاورزی