چهارشنبه 26 تیر 1398

مدیریت و نظارت بر پروژه ساخت، آموزش، تکمیل و توسعه سیستم های مغایرت گیری ، بازرسی از راه دور و گزارش گیری (پیوست شماره یک قرارداد) که در راستای بانکداری الکترونیک مهر گستر و محدوده کاری کاربران اداره مرکزی بانک کشاورزی قرار دارند

مشتری

بانک کشاورزی