گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 13 خرداد 1397

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جهت تأیید صورتهای مالی منتهی به 96/12/29 در تاریخ97/03/13 با حضور کلیه نمایندگان صاحب سهم تشکیل و صورت های مالی منتهی به تاریخ فوق به تصویب رسید.

در این جلسه که با حضور آقای آریا مدیر محترم امور نظارت،بازرسی و حقوقی و آقای دکتر حسینی مدیر محترم امور مالی و پشتیبانی بانک کشاورزی تشکیل گردید، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان، هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت،رهنمودهایی جهت  بهبود خدمات ارائه شد.

سپس آقای دکتر یزدی مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت های انجام شده در سال 1396 و برنامه سال 1397 ارائه نمودند.