گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 08 مهر 1397

بازدید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی از مرکز داده بانک

جناب آقای قاسمی زانیانی عضو هیأت مدیره محترم بانک کشاورزی به همراه جناب آقای فلاح مدیر امور بانکداری الکترونیک و تعدادی از روسای ادارات بانک کشاورزی و آقایان دکتر اسکندرزاده یزدی مدیرعامل و یوسفی عضو هیأت مدیره شرکت گسترش فناوری های نوین در تاریخ 97/07/07 از مرکز داده بانک کشاورزی که توسط این شرکت مدیریت و نگهداری می گردد بازدید فرمودند.