گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 06 خرداد 1401

تفاهم نامه همکاری با مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی و مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

در راستای اهداف و برنامه های راهبردی شرکت گسترش فناوری های نوین و ارتباط سازنده با مراکز علمی و دانشگاهی کشور در حوزه اکوسیستم کشاورزی ایران، به جهت استفاده از توان علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در دانش و نوآوری کشور، در روز یکشنبه مورخ  1401/03/01  جلسه ای با موضوع امضاء تفاهم نامه همکاری با مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس در محل شرکت برگزار شد. مراسم امضای این تفاهم نامه با حضور جناب آقای دکتر مصطفی امینی سرپرست، آقای محمود یوسفی عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران و مشاوران شرکت گسترش فناوری های نوین و آقایان دکتر مرتضوی رئیس مرکز مطالعات و پروفسور محمد حسن‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردید. محورهای همکاری در این تفاهم نامه با تاکید بر نیازهای اکوسیستم کشاورزی کشور شامل برگزاری دوره های آموزشی، انجام طرح های پژوهشی، ارایه خدمات مشاوره، برگزاری رخدادهای علمی و انتشارات است. در انتهای این جلسه، سند این تفاهم نامه به امضای دکتر مصطفی امینی، سرپرست شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی و دکتر مهدی مرتضوی، رییس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس رسید.  شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی و مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. در راستای اهداف و برنامه های راهبردی شرکت گسترش فناوری های نوین و ارتباط سازنده با مراکز علمی و دانشگاهی کشور در حوزه اکوسیستم کشاورزی ایران، به جهت استفاده از توان علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در دانش و نوآوری کشور، در روز یکشنبه مورخ 01/03/1401 جلسه ای با موضوع امضاء تفاهم نامه همکاری با مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس در محل شرکت برگزار شد. مراسم امضای این تفاهم نامه با حضور جناب آقای دکتر مصطفی امینی سرپرست، آقای محمود یوسفی عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران و مشاوران شرکت گسترش فناوری های نوین و آقایان دکتر مرتضوی رئیس مرکز مطالعات و پروفسور محمد حسن‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردید. محورهای همکاری در این تفاهم نامه با تاکید بر نیازهای اکوسیستم کشاورزی کشور شامل برگزاری دوره های آموزشی، انجام طرح های پژوهشی، ارایه خدمات مشاوره، برگزاری رخدادهای علمی و انتشارات است. در انتهای این جلسه، سند این تفاهم نامه به امضای دکتر مصطفی امینی، سرپرست شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی و دکتر مهدی مرتضوی، رییس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس رسید.