يكشنبه 31 تیر 1403

(آرشیو ماه اردیبهشت 1403)

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

  • 22 اردیبهشت 1403
  • 331
  • 0
 با عاملیت بانک کشاورزی و در راستای حمایت از اجرای «کشاورزی قراردادی» در کشور، در چهارماهه پایانی سال ۱۴۰۲ فرایند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهّدات برای بیش از ۲۰۴ هزار نفر از کشاورزان معرفی‌ش...