چهارشنبه 23 خرداد 1403

سامانه بازرسی هوشمند رایانه ای (باهر)

سامانه ای ناظر، هوشمند و دقیق

درباره محصول

پس از عملیاتی شدن سامانه بازرسی از راه دور که به عنوان بازوی نظارتی و تصحیح کننده فرآیند بانکی، نقش موثری در پایش متمرکز عملیات شعب بانک ایفا نموده است، سامانه تحت وب بازرسی هوشمند رایانه ای (باهر)، با نگرشی نو به منظور سهوات در انجام عملیات نظارت و بازرسی و کاهش دخالت نیروی انسانی تولید شد.
سامانه بازرسی هوشمند رایانه ای عملیات نظارتی و کنترلی که بیش از این با استفاده از آیتم های موجود در سامانه بازرسی از راه دور توسط بازرسان انجام می گرفت را به صورت اتوماتیک و از سطح شعبه تا مدیریت کلان تا اخذ پاسخ مناسب در یک فرآیند تعامل اتوماتیک پیگیری می نماید تا مدیریت و اداره نظارت و بازرسی در مورد ریشه یابی علل بروز خطر و زمینه آسیب اقدام نمایند.