چهارشنبه 27 شهریور 1398

محصولات

سامانه مبارزه با پولشویی (مبتنی بر انبار داده ها)

سامانه ای امین برای بانکداری نوین

درباره محصول

قابلیت ها

* کنترل تراکنش‌های مالی مشکوک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی
* کنترل تراکنش‌های مالی مشکوک در مناطق پر خطر از نظر پولشویی
* دسترسی به اطلاعات اشخاص مظنون
* پیگیری و کنترل تراکنش‌های مالی اشخاص مظنون
* کنترل و پیگیری حساب‌های افتتاح شده مشکوک

* ردیابی تراکنش‌های شبکه‌ای مظنون به پولشویی
* استخراج گزارش تراکنش‌های مالی با مبلغ خاص تعریف شده
* امکان دسترسی امن به گزارشات در کلیه نقاط کشور
* استخراج و پیگیری تراکنش‌های مکرر در بازه‌های زمانی محدود و نامحدود
* پیگیری شروع به‌ فعالیت حساب‌های راکد با مبالغ قابل توجه 
* امکان تهیه گزارشات تحلیلی مورد نیاز کاربر
11. امکان تهیه گزارشات تحلیلی مورد نیاز کاربران