يكشنبه 31 تیر 1403

واحد پشتیبانی و راهبری سیستم

ماموریت اصلی این واحد در ارتباط با مدیریت سیستم بانکداری متمرکز مهرگستر(Core Banking) و همچنین تولید سامانه‌های اطلاعاتی، کارکردی و پردازشی مرتبط با آن می‌باشد. شامل:
توسعه، پشتیبانی و راهبری سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking)
طراحی، تولید و توسعه نرم افزار های زیرساختی مرتبط با سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و ارائه بستر انجام تراکنش های مالی به سازمان ها و شرکت ها
طراحی ،تولید و توسعه نرم افزارهای خاص مرتبط با حوزه پرداخت
طراحی و تولید انواع سامانه مانیتورینگ خدمات
طراحی، تولید و توسعه نرم افزار های مبتنی بر سوئیچ کارت ، کانالهای ارتباطی و پرداختهای الکترونیک
مشاوره در خصوص نرم افزار های مرتبط با سیستم بانکداری متمرکز، سوئیچ کارت ، کانالهای ارتباطی و پرداختهای الکترونیک و تکنولوژی های مالی (FinTech)
آموزش کاربری نرم افزارهای تولیدی