چهارشنبه 23 خرداد 1403

گواهینامه ها

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
انجمن انفورماتیک ایران
انجمن انفورماتیک ایران
انجمن انفورماتیک ایران
گواهی انجمن انفورماتيک ايران
گواهی انجمن انفورماتيک ايران
گواهی انجمن انفورماتيک ايران
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

تاییدیه ها

گواهی تائید فنی نرم افزار پایش گر پویای بانکی
گواهی تائید فنی نرم افزار پایش گر پویای بانکی
گواهی تائید فنی نرم افزار پایش گر پویای بانکی
گواهی تائید فنی نرم افزار نظام متمرکز پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت - مدیریت داشبورد
گواهی تائید فنی نرم افزار نظام متمرکز پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت - مدیریت داشبورد
گواهی تائید فنی نرم افزار نظام متمرکز پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت - مدیریت داشبورد
گواهی تائید فنی نرم افزار سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی - سابکا
گواهی تائید فنی نرم افزار سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی - سابکا
گواهی تائید فنی نرم افزار سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی - سابکا
گواهی تائید فنی نرم افزار پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم اوراق متمرکز اوراق مشارکت/گواهی سپرده ویژه عام بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم اوراق متمرکز اوراق مشارکت/گواهی سپرده ویژه عام بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم اوراق متمرکز اوراق مشارکت/گواهی سپرده ویژه عام بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم قرعه کشی حساب های بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم قرعه کشی حساب های بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم قرعه کشی حساب های بانکی نوین
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم نظارت آنلاین ( سنا)
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم نظارت آنلاین ( سنا)
گواهی تائید فنی نرم افزار سیستم نظارت آنلاین ( سنا)