يكشنبه 31 تیر 1403

واحد مهندسی نرم افزار

ماموریت اصلی این واحد تولید نرم افزار های مرتبط با کسب و کار مشتریان در حوزه های مختلف است که به شرح زیر طبقه بندی می گردد:
طراحی ، تولید و توسعه نرم افزار (اعم از نرم افزارهای حوزه بانکی و نرم افزارهای سفارشی)
مدیریت ، اجرا و نظارت بر پروژه های نرم افزاری
پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری
مشاوره در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات
آموزش کاربری نرم افزارهای تولیدی