ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

ارتباط ماهواره ای دو دستگاه خود پرداز قابل حمل

مشتری

بانک کشاورزی