شنبه 25 فروردین 1403

(آرشیو ماه دی 1396)

 سمینار آشنایی با HTTP/2

سمینار آشنایی با HTTP/2

روز دوشنبه یازدهم دیماه سمینار آشنایی با HTTP/2 با حضور مدیران و کارشناسان در حوزه IT بانک کشاورزی و شرکت گسترش فناوری‌های نوین در سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار گردید.