يكشنبه 31 تیر 1403

(آرشیو ماه شهریور 1396)

ارسال صورت حساب ازطریق پست الکترونیک در تلفنبانک

ارسال صورت حساب ازطریق پست الکترونیک در تلفنبانک

شرکت گسترش فنـاوری­های نوین در راستای توسعه و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی امکان ارسال صورتحساب از طریق پست الکترونیک در تلفنبانک را برای مشتریان فراهم نمود.